5.0059 MYR ≈ 1 USDT
17304.2100 IDR ≈ 1 USDT
39.5724 THB ≈ 1 USDT
27093.0000 VND ≈ 1 USDT
61.8640 PHP ≈ 1 USDT

POWER BY :