4.9502 MYR ≈ 1 USDT
18013.7100 IDR ≈ 1 USDT
40.3154 THB ≈ 1 USDT
27997.7500 VND ≈ 1 USDT
64.5750 PHP ≈ 1 USDT

POWER BY :